Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze digitale media besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze digitale media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in onze digitale media opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (I) het gebruik van onze digitale media, of (II) met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te kunnen raadplegen of (III) het gebruik van informatie die door middel van onze digitale media verkregen is.

Alhoewel de website www.parkpas.nl met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de website onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A. geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de website opgenomen informatie.

Verder aanvaardt Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website.

Het eigendomsrecht van corporate afbeeldingen, logo’s en foto’s berust bij Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A. Coöperatieve Vereniging Exploitatie Park Reeuwijkse Plassen U.A behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de website en deze disclaimer aan te brengen.